ANBI

Stichting Dansateliers

RSIN: 802440964
’s-Gravendijkwal 58b
3014 EE Rotterdam

De stichting heeft tot doel het versterken van de positie van de hedendaagse dans, zowel lokaal, nationaal als internationaal, onder andere door het bieden van begeleiding op maat aan veelbelovende makers, het bevorderen van ruimte voor onderzoek, ontwikkeling en presentatie, het entameren van dialoog en uitwisseling over werkmethodes, strategieën, publieksontwikkeling en communicatie en al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

BELEIDSPLAN 2017/2020

Bestuur
Marco Florijn - voorzitter
Marc Pil - penningmeester
Johanne Leemans - secretaris
Gérard Steenbergen - lid

PROFIELSCHETS BESTUUR

Directie
Kristin de Groot

Beloningsbeleid
Bestuur 
Bestuurders ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middelijk nog onmiddellijk. Bestuurders hebben wel recht op een redelijke onkostenvergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Directie
het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. 

Personeel
Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de cao voor de dans.

JAARVERSLAG / JAARREKENING 2016